• يکشنبه 21 خرداد 1396

پخش حلیم و افطاری توسط خیریه حضرت ابوالفضل (ع) در شهر قائم