• شنبه 31 تير 1396

حضور مسئولین استانی در پایگاه شماره 7 خدمات اجتماعی در هفته بهزیستی

حضور یافتگان در این بازدید آقایان:
مجید یزدی معاون دادگستری،مجید رفیعی مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری،دکتررضا سلیقه مدیر کل بهزیستی،سرهنگ احمدصادقی معاونت اجتماعی فا.ا.قم